Privacybeleid

Praktijk Amura hecht veel waarde aan je privacy. Hoe dit geregeld is, kun je vinden in deze Privacyverklaring.

Praktijk Amura gevestigd Kikkeroever 5, 2371JN Roelofarendsveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Praktijk Amura

Kikkeroever 5

2371JN Roelofarendsveen

info@praktijk-amura.nl

06-45786672

KvK: 82463867

Functionaris Gegevensbescherming

Jacqueline Holman-Cunnen is de Functionaris Gegevensbescherming van praktijk Amura. Zij is te bereiken via info@praktijk-amura.nl

Persoonsgegevens die wij verkrijgen

We verwerken je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan me verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Gespreksverslagen

  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en gesprekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijk-amura.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Amura verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het beheer van het relatiebestand ten behoeve van het verzenden    van mails en/of nieuwsbrieven met nieuws, informatie en/of aanbiedingen.
  • Je te kunnen bellen, spreken, e-mailen, deel te laten nemen aan een Zoom-meeting of soortgelijke communicatievormen, om op die manier onze dienstverlening (bijvoorbeeld een persoonlijk consult) goed en efficiënt te kunnen uitvoeren en contact te kunnen onderhouden
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.  
  • Administratieve afhandeling van de dienstverlening zoals het verzenden van facturen
  • Praktijk Amura verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de door jou gegeven toestemming door gebruik te maken van onze diensten of een met jou afgesloten overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Amura neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Amura bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Onze algemene bewaartermijn voor alle opgeslagen gegevens is maximaal 5 jaar, tenzij de wettelijke bewaartermijn verlangt dat gegevens langer bewaard moeten worden, zoals voor de Belastingdienst, daarbij is het bewaartermijn 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Amura verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Amura gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Amura en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens, waarover wij beschikken in een computerbestand te sturen naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming voor of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijk-amura.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek. Praktijk Amura wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Amura neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijk-amura.nl

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 september 2021